Śląski Klaster Wodny - Klaster - Co to jest klaster?

Klaster to:

„geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących.”

Definicja Ministerstwa Gospodarki

„Definicja klastra według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku określa go jako przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy. (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006r.)

Klaster może zostać powołany oddolnie, czyli inicjowany bezpośrednio przez tworzące je przedsiębiorstwa lub odgórnie, gdy jego powstanie jest zamiarem realizowanej polityki władz na poziomie lokalnym, regionalnym czy też krajowym.”

Klaster to innowacyjność

Celem utworzenia klastra jest wzajemna współpraca grupy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji, zajmujących się określoną dziedziną dla zbudowania lokalnego systemu innowacyjnego, który stanie się motorem rozwoju danego regionu, innowacyjność dla podmiotów uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach determinuje ich konkurencyjność, tworzenie takich klastrów na terenach nowych państw członkowskich ma również szczególne znaczenie dla rozwoju całej Unii.