Śląski Klaster Wodny - Klaster - Stanowisko ŚKW dotyczące projektu nowego Prawa Wodnego

Stanowisko ŚKW dotyczące projektu nowego Prawa Wodnego


Śląski Klaster Wodny, podobnie, jak podmioty wodociągowe, jest zainteresowany zmianami, jakie następują w prawie dotyczącym ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w Polsce. Klaster zajmuje się zarówno ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych, jak i wzrostem niezawodności oraz bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę regionu z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców. Zagadnienia techniczne funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków są determinowane finansami.

Na poziom życia mieszkańców wpływa dostępność, bezpieczeństwo, niezawodność działania systemów zaopatrzenia w wodę, a to jest ściśle powiązane z jej ceną. Ze względu na niepodważalną powszechność korzystania z wody przez obywateli, cena za dostarczaną wodę musi być społecznie akceptowalna. Projekt nowego Prawa Wodnego wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie opłat za pobór wody. Uważamy, że wprowadzenie opłaty stałej jest nową, ciekawą propozycją, która ma zachęcić do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, które będą wykorzystywane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Korzystnym wydaje się też wydawanie pozwoleń przez jedną jednostkę, jaką ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Niepokój nasz budzi natomiast planowane drastyczne podniesienie opłat zmiennych za pobór wody. Wysokość tych opłat wpływa bowiem bezpośrednio na cenę wody oferowaną przez przedsiębiorstwa wodociągowe mieszkańcom. Wysoka cena wody spowoduje z jednej strony spadek jej zużycia, ale z drugiej wpłynie na obniżenie komfortu życia mieszkańców. W Polsce wg danych GUS średnie zużycie wody przez jednego mieszkańca w 2015 r. wynosiło 88 dm³/dobę przy np. 123 dm³/dobę w Niemczech i 167 dm³/dobę w Wielkiej Brytanii. Wg danych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie cena wody z miejskiej sieci wodociągowej w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła 2,8 krotnie i osiągnęła wartość 3,66 zł/m³ (2014 r.). Przy planowanym wzroście opłaty jednostkowej za pobór wody podziemnej na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z 0,068 zł/m³ do 0,70 zł/m³ będzie oznaczać wzrost ceny wody o około 17 %. Szczególnie, że w małych, wiejskich przedsiębiorstwach bazujących na wodach podziemnych, gdzie nie prowadzi się złożonych i kosztownych procesów technologicznych dla uzdatnienia wody, a jej cena dostawy jest przez to niższa, ten wzrost będzie wyraźnie odczuwalny.

Niezrozumiałe jest też planowane tak szerokie zróżnicowanie i wyszczególnianie celów, w jakich jest pobierana woda. Wymusi to prowadzenie przez przedsiębiorstwa wodociągowe obszernej sprawozdawczości, naszym zdaniem zbędnej, podczas gdy w zdecydowanej większości stawki jednostkowe za wodę są określone na tym samym poziomie bez względu na cel.

Należy tutaj także zwrócić uwagę na ważny fakt. Szereg przedsiębiorstw wodociągowych administruje zbiorniki zaporowe, które oprócz zapewnienia zasobów wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia ludności pełnią istotne funkcje w ochronie przeciwpowodziowej i ochronie przed suszą. Przedsiębiorstwa te mimo ponoszenia znacznych kosztów związanych z utrzymaniem tych zbiorników nie uzyskują z tego tytułu żadnych ulg, a przecież realizują tutaj obowiązki, które będą należały do PGW Wody Polskie. Czy nie warto tego uwzględnić w nowych przepisach?

Przedstawiając nasze uwagi dotyczące tylko fragmentu tak istotnego dla milionów Polaków tematu jakim jest cena dostarczanej wody mamy nadzieję, że zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje ze stronami korzystającymi z zasobów wodnych i będzie to skutkować zweryfikowaniem proponowanych opłat, które są w obecnym wymiarze nie do zaakceptowania.

Do pobrania:

- Pismo z 1 lipca 2016 skierowane do Pana Mariusza Gajdy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

- Odpowiedź Ministerstwa Środowiska z 31 sierpnia 2016