Śląski Klaster Wodny - Aktualności - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ŚLĄSKI KLASTER WODNY - 27.06.2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ŚLĄSKI KLASTER WODNY – 27.06.2018

W dniu 27.06.2018 roku odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny.

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Wcześniej podpisano porozumienie o współpracy firm wodociągowych, przedstawicieli nauki, samorządu gospodarczego i terytorialnego w ramach Klastra Wodnego. Uznano, że taka forma instytucjonalna (Stowarzyszenie) będzie bardziej przydatna w realizacji wspólnych przedsięwzięć czy też pozyskiwaniu środków zewnętrznych, jak np. w projekcie dot. rozwoju działalności klastrowej, realizowanym ze środków unijnych.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe za 2017 rok, zaakceptowało rozliczenie zadań realizowanych przez Klaster w roku ubiegłym oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

Z uwagi na upływ czteroletniej kadencji władz, przeprowadzono wybory i wybrano – w głosowaniu tajnym – członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na kolejną już IV kadencję.

Członkami Zarządu zostały osoby dobrze kojarzone nie tylko z branżą wodociągową:

 • prof. dr Elżbieta Lorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Magdalena Pochwalska (Wodociągi Sosnowieckie)
 • Michał Czarski (radny Sejmiku Woj. Śląskiego, GPW SA)
 • Łukasz Czopik (GPW SA)
 • Janusz Dulik (ekspert branży wod.-kan.)
 • Zbigniew Gieleciak (RCGW)
 • Kazimierz Karolczak (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)
 • Andrzej Makowski (OBiKŚ)

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Maria Herman (GPW SA)
 • Magdalena Langier (GPW SA)
 • Christoph Pietryja (PREUSS PIPE REHABILITATION POLSKA)
 • Tadeusz Zuber (ekspert branży wod.-kan.)

Uchwalono także plan pracy i plan finansowy Stowarzyszenia na 2018 rok.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, nowo wybrani członkowie Zarządu, zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia ŚKW i wice - przewodniczącego. Zostali nimi odpowiednio Michał Czarski i Zbigniew Gieleciak.

W Komisji Rewizyjnej – po przeprowadzeniu wyborów tajnych - przewodniczącą została Maria Herman, wiceprzewodniczącym Tadeusz Zuber a sekretarzem Magdalena Langier.