Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Nowe Prawo Wodne - dylematy
22-08-2017

Nowe Prawo Wodne – dylematy

W dniu 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Tym samym zakończył się wieloletni okres dostosowania krajowych przepisów do Ramowej Dyrektywy Wodnej i przepisów unijnych. Kolejne projekty ustawy, a było ich co najmniej kilka, budziły każdorazowo niemało emocji różnych środowiskach, począwszy od meteorologów, hydrologów, rybaków śródlądowych oraz wędkarzy, co było główną przyczyną tak długiego okresu jej wprowadzania.

Wiele emocji budziła również w środowisku wodociągowym, bowiem w znaczący sposób, około dziesięciokrotny, projekt ustawy zakładał wzrost opłaty za pobór wody ze środowiska. W przypadku naszej branży było to o tyle istotne, bowiem wzrost opłat przekładał się bezpośrednio na cenę dostarczanej mieszkańcom wody, a tym samym na poziom ich życia. Chociaż wykazywano, że nie jest to kwotowo wysoki wzrost to jednak w skali procentowej powodował wzrost ceny za dostarczaną wodę nawet o 20%.

Ustawa wprowadza szereg zmian, które porządkują gospodarowanie wodami. Do nich należy m.in. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych przez jeden organ, czy też wprowadzenie opłaty stałej. Pozwoli to z jednej strony określić wielkość rzeczywistego poboru wody w stosunku do wielkości zasobów dyspozycyjnych, z drugiej strony zostaną urealnione zapotrzebowania na wodę w wydawanych pozwoleniach wodnoprawnych.

W prowadzając tę ustawę Rząd nie przeprowadził szerokich konsultacji społecznych, a z powodu jej znacznego wpływu na gospodarkę i poziom życia mieszkańców, wywołało to i tak, nie małą dyskusję i kontestacje. Po długim jej procedowaniu, wprowadzono szereg zmian w szczególności w zakresie wysokości jednostkowej opłaty zmiennej za pobór wody, jak również w ostatecznym kształcie odroczono wprowadzenie podwyżek do roku 2020. Mimo, że ze strony rządowej zapadają zapewniania, że w 2018 i 2019 r. nie będzie podwyżek ceny wody dla ludności, to należy do tego stwierdzenia podchodzić z ostrożnością. Przecież wprowadzana jest począwszy od stycznia 2018 r. opłata stała. Mimo, że jej wpływ szacunkowo nie przekroczy 1 gr. za pobór jednego metra sześciennego wody to w przypadku niektórych podmiotów, których rentowność jest bardzo niska, może ona wpłynąć niekorzystnie na koszty działalności. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdy wzrosną zapowiadane ceny energii elektrycznej m.in. z tytułu nowych opłat wprowadzanych tą ustawą. Obecnie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak będą się zmieniały ceny wody dla ludności w najbliższych latach. W dużej mierze będzie to zależeć nie tylko od wprowadzanej nowej opłaty stałej, a w dalszej kolejności opłaty zmiennej, ale również od awizowanych rozporządzeń wykonawczych i zasad naliczania opłat, bowiem podwyżki opłat tylko zostały odroczone w czasie.

Śląski Klaster Wodny aktywnie uczestniczył w dyskusji prowadzonej nad projektem, o czym informowaliśmy także na stronie internetowej Klastra. Proponowaliśmy wprowadzenie pewnych zmian, a jedną z nich, która została uwzględniona, było wprowadzenie wskaźników korygujących. Wskaźniki uzależniające wysokość opłaty zmiennej od rodzaju pobieranej wody i procesów technologicznych, jakim jest woda podawana w celu jej uzdatnienia.

Obecnie przedsiębiorstwa wodociągowe przeprowadzają własne symulacje kosztowe i oczekują na podpisanie rozporządzeń wykonawczych z praktycznym komentarzem. Oczekiwane jest również powołanie zapowiadanego wcześniej Regulatora cen wody. Czy będzie on umiejscowiony w ramach PGW Wody Polskie, czy będzie to oddzielny urząd i jaka będzie jego rola? Zatem, czy Regulator będzie zatwierdzał ceny tych wszystkich podmiotów jak to obecnie robią samorządy (aktualnie przedsiębiorstwa tez zatwierdzają około 2500 taryf. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że każde przedsiębiorstwo wodociągowe działa w swoich lokalnych uwarunkowaniach i bez ich znajomości, niemożliwym będzie ustalenie czy cena za dostawę wody jest uzasadniona.

Z.S./M.C.