Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ŚLĄSKI KLASTER WODNY

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ŚLĄSKI KLASTER WODNY

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ŚLĄSKI KLASTER WODNY w którym uczestniczyło 19 przedstawicieli na ogólną zarejestrowaną ilość 34 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozliczając działalność Stowarzyszenia za 2016 r. podjęte zostały uchwały:

- o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 r.
- o przyjęciu sprawozdania finansowego rok 2016 r.
- o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Podjęta została również uchwała udzielająca absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W drugiej części zebrania przedstawiciele Stowarzyszenia przyjęli drodze uchwał „Ramowy planu działalności oraz plan finansowy na rok 2017 r.” Uczestnicy wprowadzili do Statutu Stowarzyszenia następującą zmianę:

§ 15 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. Członek wspierający może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną”.

Załącznik: Plan działania na 2017 r.