Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Konferencja: Woda - Wspólne dobro

Śląski Klaster Wodny organizatorem Konferencji:

„Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5 – 10 – 20 lat”

Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska. Współczesna gospodarka wodna w coraz większym stopniu uwzględnia ochronę różnorodności biologicznej oraz walory krajobrazowe i rekreacyjne rzek i jezior.

Dlatego też ważną kwestią dla poszczególnych województw jest gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Przedmiotowa Konferencja stanowić będzie odpowiedź Regionu na potrzeby kreowania spójnej polityki zaopatrzenia w wodę, wynikającej z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Z racji interdyscyplinarnego charakteru zaopatrzenia w wodę, którego elementy wchodzą w zakres działania wielu resortów, urzędów i instytucji, celowym będzie przedstawienie tych zagadnień w uwarunkowaniach Regionu, uwzględniających zarówno odpowiedzialność jak i interesy poszczególnych uczestników tego procesu. Działania na rzecz bezpieczeństwa wody, powinny być częścią polityki środowiskowej, gospodarczej, rozwoju i bezpieczeństwa infrastruktury, oświaty i edukacji oraz nauki realizowanej na obszarze naszego województwa.

Termin konferencji: 23.09.2015 r.

Miejsce: Aula im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12

Szczegóły Konferencji w załącznikach:
-
Program Konferencji
-
Informacje organizacyjne