Śląski Klaster Wodny - Aktualności - XXI wiek, już nie wiekiem złota ani ropy, a wody.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie planów gospodarowania wodami w Polsce. Zagadnienie ważne z punktu widzenia, przede wszystkim poprawy jakości wody, jak i racjonalnego gospodarowania tym ograniczonym dobrem. W Polsce, o czym niewielu wie, notujemy deficyt wody. Przeciętna dostępna  ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Europy  jest trzykrotnie  wyższa niż u nas. Odpowiednio przypada 4560 m3 wody na mieszkańca na kontynencie, podczas gdy w Polsce jedynie 1580 m3. Uboższa od nas, w tym przypadku, jest jedynie Belgia.  Nasze zasoby wodne porównywalne są z zasobami kraju pustynnego, np. Egiptu, dlatego niezwłoczną potrzebą jest rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi, głównie zasobami wód podziemnych. To przesłanie jest skierowane nie tylko do miłośników przyrody czy wody, ale do nas wszystkich. Wodę trzeba zapewnić także przyszłym  pokoleniom. W ostatnich latach w Polsce jakość wody dzięki właściwym działaniom znacząco się poprawiła, ale proces ten należy usilnie kontynuować. W ciągu 10 lat wybudowano w Polsce 60 tys. km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano istniejące lub wybudowano od podstaw 1500 oczyszczalni ścieków komunalnych. Nastąpiło znaczące zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej. Powstały instalacje odzysku wody z procesów technologicznych do wielokrotnego jej wykorzystania. To cieszy, ale dużo jeszcze zostało do zrobienia. Brakuje m.in. instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych, prawie zupełnie zaniechano prac melioracyjnych, nadal tylko 62 % ludności obsługiwane jest przez komunalne oczyszczalnie ścieków a stan urządzeń i budowli wodnych jest po prostu, zły. Należy dążyć do zmniejszenia negatywnego wpływu na wody przez rolnictwo, przemysł, usługi i innych konsumentów. Każde nowe przedsięwzięcie (inwestycja), które wpływa na stan wód, będzie musiało zostać wpisane do planów gospodarowania wodami. Tak stanowi Dyrektywa  Wodna  Rady i Parlamentu Europejskiego z 25 października 2000 roku. Na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.agpw.kzgw.gov.pl oraz www.konsultacjedlawody.pl ) można uzyskać dodatkowe informacje i wziąć udział w konsultacji. 

Członkowie Śląskiego  Klastra Wodnego, także uczestniczą w tych pracach. Miło będzie usłyszeć Państwa głos w tej ważnej sprawie. Adres e-mail klastra wodnego: office@slaskiklasterwodny.pl Inną, nie mniej ważną kwestią dla poszczególnych województw jest gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w oparciu o regionalne strategie zaopatrzenia w wodę regionu,których nie ma, a przecież są niezbędne dla prowadzenia racjonalnej, planowej gospodarki w tym zakresie.  Była o tym mowa m.in. w trakcie panelu wodociągowego podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jaki odbył się w kwietniu br. w Katowicach. Przysłowiowa kropla wody drąży skałę, może więc powstanie w niedalekiej przyszłości w Urzędzie Marszałkowskim Strategia Zaopatrzenia w Wodę Województwa Śląskiego. Nomen omen, gospodarowanie wodą w oparciu o taki dokument korzystnie będzie wpływać nie tylko na ochronę zasobów wodnych w regionie, ale również podniesie bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spożycia przez mieszkańców. 

Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska. Współczesna gospodarka wodna w coraz większym stopniu uwzględnia ochronę różnorodności biologicznej oraz walory krajobrazowe i rekreacyjne rzek i jezior.